คำอธิบายรายวิชา

          ความสำคัญของกระบวนการคิด พื้นอารมณ์และลักษณะการคิด กระบวนทัศน์ในการผสมผสานความหลากหลายของแนวคิดและกระบวนการคิด กรณีศึกษาจากศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิต

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร มคอ.3Start to lesson

ตารางเรียน
รายวิชา GEN0113 แรงบันดาลใจแห่งชีวิต

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ดูรายละเอียดเพิ่ม...

             

เกณฑ์ประเมิน

รายวิชา GEN0113 แรงบันดาลใจแห่งชีวิต
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ดูรายละเอียดเพิ่ม...

 


  View all News